BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cockies). Naršydami toliau Jūs patvirtinate savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Planavimo dokumentai

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS 2023- ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Pagal kompetenciją įgyvendinti miškingumo didinimo strategines kryptis (plano veiksmas 2.12-2.14, 2.32)

 • organizuoti 20 tūkst. ha medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizaciją;
 • organizuoti 6000 žemių savininkų informavimą, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė;
 • atliktos  medžių savaiminukais  apaugusios  ne miško žemės  plotų inventorizacijos  duomenų pagrindu į Miškų kadastrą įrašyti medžių savaiminukais apaugę plotai, bus užtikrinta pilnavertė naujų miškų apsauga ir tvarkymas, šalies miškais apaugęs plotas padidės 4500 ha;
 • organizuoti pateiktų tvirtinti Miško žėlimo ir želdinimo projektus 180 vnt. (Miško įveisimui) įvertinimą, kurie leistų  miškais apaugusį plotą padidinti papildomais 200 ha.

2. Stiprinti visuomenės ir privačių miškų savininkų švietimą, informavimą ir konsultavimą miškininkystės klausimais, tapti žinių ir kompetencijų centru (plano veiksmas 1.1, 2.50)

 • vykdyti  visuomenės  švietimą  ir  informavimą  miškų  klausimais  pagal  patvirtintą  planą  1  vnt.  (  parašyti  ir  paviešinti  43  straipsniai, suorganizuotas 21 renginys;
 • vykdyti informacinę - reklaminę kampaniją skatinanti privačių miškų tvarkymą (biokuro gamybą) (1 vnt.);
 • parengti, suderinti su Aplinkos ministerija ir pateikti ataskaitas, susijusias su išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekiu ŽNŽNKM sektoriuje (1 vnt.). Tobulinti nacionalinę apskaitoje naudojamų normatyvų ir skaičiavimų sistemą, geografiniais duomenimis ir nuotoliniais metodais
 • grindžiamų žemės naudojimo kaitos stebėsenos ir planavimo sistema;
 • atlikti Valstybinės miškų tarnybos paslaugomis pasinaudojusių asmenų, taip pat vykdytų renginių ir mokymų kokybės vertinimą/ apklausą;
 • dalyvauti teisėkūros procese (ES reglamentai 3 vnt., nacionaliniai teisės aktai 10 vnt., veikla darbo grupėse 3 vnt.).

3. Skaitmeninti  analoginę  informaciją  apie  miškus,  tobulinti  miškotvarką,  miško  žemės  apsaugą  ir  apskaitą,  miškų  priežiūrą  ir reguliavimą (plano veiksmas 2.1-2.2, 2.11)

 • sukurti  vieningos  miškų  informacinės  sistemos,  apjungiančios  Miškų  kadastro  ir  visas  kitas  Valstybinės  miškų  tarnybos  tvarkomas informacines sistemas bei atveriančios informaciją apie miškus jų savininkams ir visuomenei, koncepciją (1 vnt.);
 • pagal kompetenciją dalyvauti rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti miškų perdavimo valdytojams procese pagal poreikį;
 • parengti naujos redakcijos Miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją (1 vnt.);
 • atlikti privačių žemės sklypų, kuriuose esančioje miško žemėje yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenų patikrą, atnaujinti Miškų kadastro duomenis (256 vnt.);
 • atlikti intensyvaus žievėgraužio tipografo monitoringą (22 vietose, 6 apskaitų kartai), pateikti informaciją (3 vnt.) miškų savininkams ir valdytojams;
 • įgyvendinti atliktų auditų rekomendacijas pagal patvirtintą planą (5 vnt. rekomendacijų);
 • užtikrinti investicinio projekto“ Leidimų kirsti mišką programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo „ įgyvendinimas, sukuriant automatinį miško kirtimo leidimų išdavimo funkcionalumą, leidimus išduodant ne ilgiau kaip per 1 dieną;
 • suskaitmeninti medynų planus 2400 vnt. (kurie pagaminti 1984 - 1993 m. analoginėje formoje) ir užtikrinti jų išsaugojimą bei prieinamumą miškų ūkio veiklos priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančioms institucijoms, miško valdytojams, vidinės miškotvarkos projektų (2) rengėjams.

4. Didinti įstaigos veiklos efektyvumą (plano veiksmas 2.61-2.65)

 • inventorizuoti įstaigos veiklos procesus skyriuose ir iš jų, 20 proc. standartizuoti (aprašyti) ir pagal didžiausią FTE rodiklį – 2 procesus optimizuoti pagal VSM metodiką;
 • prekes, paslaugas ar darbus 100 proc. įsigyti tik žaliųjų pirkimų būdu;
 • vykdant veiklą naudoti ne mažiau kaip 99 proc. elektroninių dokumentų (neįtraukiant popierinių dokumentų, kuriuos būtina rengti laikantis teisės aktų reikalavimų);
 • sudaryti Įstaigos rizikų sąrašą ir parengti rizikų valdymo priemonių planą (1 vnt.);
 • parengti pasiūlymus įstaigos struktūros pakeitimams (1 vnt.);
 • pasitvirtinti skyrių veiklos rodiklius (sutrumpinti gyventojų prašymų aptarnavimo laiką, miškotvarkos projektų tvirtinimo laiką; atmetamų miškotvarkos projektų proc.) ir vykdyti jų stebėseną pagal patvirtintą planą (kiekis pagal procesus), sumažinta administracinė našta 15 proc.;
 • organizuoti kompetencijų ugdymo mokymus tarnybos darbuotojams (kvalifikacijos kėlimas) 5 val.;
 • didinti darbuotojų įsitraukimą, organizuoti visuotinus darbuotojų susirinkimus (2 vnt.), tęsti inovacijų grupių veiklą (3 vnt.);
 • didinti įstaigos skaidrumą bei atvirumą, atlikti gyventojų ir darbuotojų nuomonės dėl korupcijos pasireiškimo įstaigoje reprezentatyvią apklausą 1 vnt., ir parengti planą korupcijos prevencijos stiprinimui;
 • parengti Klientų aptarnavimo įstaigoje standartą (1 vnt.), gerinti klientų aptarnavimo kokybę;
 • įdiegti LEAN principus įstaigoje.
Eil. Nr. Priemon ės kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas nurodyti ketvirčiais Asignavimai, tūkst. eurų
1. Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 02.001.11.04.01
1.1.   Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus Apibendrinti informaciją, susijusią su išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektoriuje, ją kaupti, rengti ir teikti JT bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui Parengti, suderinti su Aplinkos ministerija ir pateikti ataskaitas, susijusias su išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekiu ŽNŽNKM sektoriuje (1 vnt.). Tobulinti nacionalinę apskaitoje naudojamų normatyvų ir skaičiavimų sistemą, geografiniais duomenimis ir nuotoliniais metodais grindžiamų žemės naudojimo kaitos stebėsenos ir planavimo sistema Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas IV ketv. 128
1.2. Parengti ir teikti LR aplinkos ministerijai išmetamo ir absorbuojamo ŠESD kiekio ŽNŽNKM sektoriuje prognozes Prognozuojamų išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekio ataskaita II ketv.
1.3. Pagal kompetenciją pildyti ir tobulinti Nacionalinį integruotą energetikos ir klimato srities veiksmų planą Nacionalinis integruotas energetikos ir klimato srities veiksmų planas IV ketv.
2. Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02.001.12.06.01
2.1.   Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių Tobulinti miškotvarką Parengta Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos nauja redakcija (1 vnt.) Direktoriaus pavaduotojas IV ketv. 4015
2.2. Sukurta vieningos miškų informacinės sistemos, apjungiančios Miškų kadastro ir visas kitas Valstybinės miškų tarnybos tvarkomas informacines sistemas bei atveriančios informaciją apie miškus jų savininkams ir visuomenei, koncepcija I-IV ketv. derinama su Ministro patarėju Eimantu Norkūnu
2.3. Organizuoti miškotvarkos objektų aerofotografavimą, ortofotoplanų parengimą Atnaujintos VĮ Valstybinių miškų urėdijos aerofotonuotraukos (Jurbarko, Šakių, Šilutės ir Tauragės RP bei Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato teritorijose) ir parengti ortofotoplanai (314 vnt., jei bus skirtas papildomas finansavimas) IV ketv.
2.4. Vykdyti miškų būklės monitoringą Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (I lygis - 2,2 mln. ha, II lygis - 10 intensyvios apskaitos objektų) Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas IV ketv.
2.5. Parengtos, suderintos su Aplinkos ministerija ir oro taršos poveikio miškams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendradarbiavimo programos koordinavimo centrui pateikta I ir II lygio monitoringo ataskaita, bei užpildytos tarptautinės duomenų teikimo formos (I lygio - 2 vnt., II lygio - 8 vnt.) IV ketv.
2.6. Vykdyti Valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitai (6,5 mln. ha) IV ketv.
2.7. Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra Tobulinti ir intensyvinti Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūrą, pagal kompetenciją ypatingą dėmesį skiriant VĮ Valstybinių miškų urėdijos parduodamos medienos apskaitos problemoms ir Medienos standartų taikymui (atlikti 27 medienos priėmimo patikrinimai ir suorganizuotas vienas tarp institucinis pasitarimas) IV ketv.
2.8. Atnaujinti pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarnybos patikrintus duomenis apie miškus (120 tūkst. ha) Kadastro skyriaus vedėjas IV ketv.
2.9.   Patikslintas Miškų valstybės kadastras pagal atliktus patikrinimus (pagal faktinį poreikį) IV ketv.
2.10. Integruoti į Miško išteklių ir kadastro informacinę sistemą Valstybės kadastrų ir kitus išorinius duomenis Miško išteklių ir kadastro informacinėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys (3 rinkiniai) IV ketv.
2.11. Organizuoti archyvinių dokumentų, aktualių naudojimui, skaitmeninimą Suskaitmeninti visi medynų planai, pagaminti 1984-1993 m. analoginėje formoje, ir užtikrintas jų išsaugojimas bei prieinamumas miškų ūkio veiklos priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančioms institucijoms, miško valdytojams, vidinės miškotvarkos projektų rengėjams (2400 vnt., jei bus skirtas papildomas finansavimas) IV ketv.
2.12. Informuoti žemės savininkus, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė Organizuotas 6000 žemės savininkų informavimas, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė IV ketv.
2.13. Organizuoti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizaciją. Įrašyti medžių savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą Organizuota medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija (Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Dubravos, Ignalinos, Jurbarko, Kretingos, Kazlų Rūdos, Nemenčinės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio (be buvusios Kupiškio regioninio padalinio dalies), Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių regioninių padalinių administruojamose teritorijose) (inventorizuota ~20 tūkst. ha, jei bus skirtas papildomas finansavimas), kas sudarys sąlygas Miškų kadastre 2023 metais registruoti apie 6500 ha naujų miškų IV ketv.
2.14. Įrašyti medžių savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą Įvertinti piliečių prašymai dėl galimybės įrašyti jaunesniais kaip 20 metų amžiaus savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą (400 atvejų arba 400 ha). Naujai mišku apaugę plotai, nustatyti atlikus medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizaciją, registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, bus užtikrinta pilnavertė naujų miškų apsauga ir tvarkymas, šalies miškais apaugęs plotas padidės 4500 ha. IV ketv.
2.15. Patikrinti natūroje ir teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (140 vnt.) Miškotvarkos skyriaus vedėjas IV ketv.
2.16. Rengti, derinti ir pateikti Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo projektus Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių) IV ketv.
2.17. Derinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus Atlikta žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų derinimo procedūrų (1300 vnt.) IV ketv.
2.18. Patikrinti privačių žemės sklypų, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenis Privačių žemės sklypų, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenų patikra (pagal faktinį poreikį vykdyti patikrinimą vietoje) IV ketv.
2.19. Sprendimų projektai dėl miško žemės, kurioje yra pastatų, registruotų Nekilnojamojo turto registre (pagal surinktą informaciją) IV ketv.
2.20. Informacijos apie miško žemės plotose galimai neteisėtai pastatytus, Nekilnojamojo turto registre registruotus pastatus, perdavimas žemės naudojimo kontrolę vykdančioms institucijoms (pagal poreikį) IV ketv.
2.21. Tvirtinti ir registruoti vidinės miškotvarkos projektus, teiki išvadas dėl vidinės miškotvarkos projektų, tobulinti jų tvirtinimo procesą Patvirtinta ir registruota privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų (2500 vnt.) Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjas IV ketv.
2.22. Pateikta išvadų dėl parengtų/ patikslintų valstybinių  miškų vidinės miškotvarkos projektų (15 vnt.) IV ketv.
2.23. Parengta privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rizikos vertinimo metodika (1 vnt.) I ketv.
2.24. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų, parengtų Valstybinės miškų tarnybos parengta programa - 10 proc. II-IV ketv.
2.25. Atlikti Valstybinę miškų apskaitą Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha) IV ketv.
2.26. Teikti informaciją apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT Parengta, suderinta su Aplinkos ministerija ir pateikta FAO, UNECE, EUROSTAT ataskaitų apie miško išteklius, medienos panaudojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.) IV ketv.
2.27. Palaikyti ir plėsti Miškų informacinę sistemą Parengtas ir įgyvendintas įstaigos IT sistemų plėtros planas Informatikos skyriaus vedėjas I, II-IV
ketv.
2.28. Užtikrintas duomenų prieinamumas nutolusiems vartotojams (152 vnt.) I-IV ketv.
2.29. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo programos tobulinimas Miškotvarkos projektų programos adaptavimas, įvertinant rizikos rodiklių skaičiavimą, stebėsenos žurnalo sukūrimas ir automatinis projektuotojų informavimas pasikeitus projekto būsenai (3 vnt.) II ketv.
2.30. Tobulinti miškų ūkio priežiūros procesų reglamentavimą Aktualizuoti Miškų ūkio priežiūros skyriaus nuostatai (1 vnt.) ir pareigybių aprašymai (2 vnt.) bei vykdomų darbų kontrolės tvarkos aprašas (1 vnt.) Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas IV ketv.
2.31. Atlikti miškų ūkio priežiūrą Patikrinta 1500 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybė IV ketv.
2.32. Organizuoti pateiktų tvirtinti Miško žėlimo ir želdinimo projektus 180 vnt. (Miško įveisimui) įvertinimą, kurie leistų miškais apaugusį plotą padidinti 200 ha. IV ketv.
2.33. Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams ir suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2200 vnt.) IV ketv.
2.34. Įvertinta paraiškų Leidimams kirsti mišką (7300 vnt. privačių miškų savininkams, 2500 vnt. valstybinių miškų valdytojams) IV ketv.
2.35.   Įvertinta 10000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose IV ketv.
2.36. Atlikta 100% paramos gavėjų veiklos patikrinimų, vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA IV ketv.
2.37. Teikti informaciją apie miško genetinius išteklius EUFGIS ir FAO Aktualizuota Lietuvos miško genetinių išteklių informacija EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.) Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas IV ketv.
2.38. Atrinkti, išsaugoti ir kaupti miško genetinius išteklius Inventorizuoti miško genetinių išteklių objektai, įvertintos vykdytos ūkines priemones ir suplanuotos naujos 3 VĮ VMU regioniniuose padaliniuose (144 vnt./793,69 ha) IV ketv.
2.39. Atrinkti, išsaugoti ir kaupti miško genetinius išteklius Suderinta Leidimų kirsti miško sėklinės bazės objektuose (260 vnt.) IV ketv.
2.40. Vystyti miško selekciją ir sėklinę bazę Koordinuotas naujų miško sėklinės bazės objektų įveisimas, atlikta projektinių sprendinių atitikimo natūrai vertinimas (6 vnt.) IV ketv.
2.41. Teikti informaciją apie miško dauginamąją medžiagą EK Aktualizuota Lietuvos miško dauginamosios medžiagos informacija FOREMATIS duomenų bazėje (1 vnt.) Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas I ketv.
2.42. Vertinti miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę Išduota miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų (90 vnt.) ir miško dauginamosios medžiagos kokybės pažymų (500 vnt.) IV ketv.
2.43. Nustatyta miško medžių ir krūmų sėklų kokybinių rodiklių (750 vnt.) IV ketv.
2.44. Įvertinta prašymų išduoti Leidimą įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (10 vnt.) IV ketv.
2.45. Sekti, registruoti ir prognozuoti abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimus miškuose Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas I, III ketv.
2.46. Atlikta detalių ir rekognostinių miško kenkėjų tyrimų (6 vnt.) II-IV ketv.
2.47. Diagnozuoti miško patologiją sukeliančius veiksnius, atlikti ekspertizes, teikti konsultacijas ir rekomendacijas apsaugai Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, ekspertizių miškų savininkams ir valdytojams (150 vnt.), įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (200 vnt.) IV ketv.
2.48. Planuoti profilaktines ir naikinamąsias miško sanitarinės apsaugos priemones Suderinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planai (26 vnt.) I ketv.
2.49. Šviesti, konsultuoti ir informuoti visuomenę ir privačių miškų savininkus miškų ūkio veiklos klausimais Informacijos miškininkystės temomis transliavimas per radiją. Interviu su tarnybos specialistais transliavimas ne mažiau, kaip 10 radijo laidų. Numatoma, kad tarnybos parengta informacija bus paskelbta ne mažiau kaip 6 televizijos laidose Bendrų reikalų skyriaus vedėjas IV ketv.
2.50. Vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą miškų klausimais pagal patvirtintą planą 1 vnt. ( parašyti ir paviešinti 43 straipsniai, suorganizuotas 21 renginys) I -IV ketv.
2.51. Straipsnių skelbimas interneto portaluose. 9 straipsniai ne mažiau, kaip 1 interneto portale (parengimas ir publikavimas) IV ketv.
2.52.   Straipsnių skelbimas regioninėje žiniasklaidoje. Numatoma parengti ir publikuoti po vieną straipsnį kas mėnesį ne mažiau kaip 5 regioninėse žiniasklaidos priemonėse IV ketv.
2.53. Skaitmeninės rinkodaros priemonės. Ne mažiau, kaip 40 tarnybos parengtų pranešimų sklaida Facebook, LinkedIn socialiniuose tinkluose bei panaudojant Google AdWords ar kitas skaitmeninės rinkodaros priemones IV ketv.
2.54. Informacinė – reklaminė kampanija, skatinanti privačių miškų savininkus tvarkyti savo miškus ir taip mažinti biokuro trūkumą Informacijos miškininkystės temomis transliavimas per televiziją. Apie 2 min. televizijos reportažo sukūrimas ir transliavimas žinių laiku viename iš didžiausių šalies televizijos kanalų kartą per mėnesį (iš viso – 7 reportažai) IV ketv.
2.55. Informacijos miškininkystės temomis transliavimas per radiją. Apie 20 sekundžių reklaminio klipo transliavimas nuo 16 iki 18 val. (po 1 kartą darbo dienomis) tris mėnesius IV ketv.
2.56.   Straipsnių skelbimas interneto portaluose. 9 straipsniai viename iš didžiausių šalies interneto portalų (parengimas ir publikavimas) IV ketv.
2.57. Skaitmeninės rinkodaros priemonės. Įrašai socialiniame tinkle Facebook. Ne mažiau, kaip 4 iliustruoti įrašai per mėnesį IV ketv.
2.58. Komunikacijos agentūros paslaugos. Informacinės – reklaminės kampanijos organizavimo ir vykdymo paslaugos IV ketv.
2.59. Apklausų atlikimo paslaugos. Turėtų būti atliktos dvi apklausos, siekiant nustatyti įvykdytos kampanijos rezultatus IV ketv.
2.60. Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir organizuoti mokymus Suorganizuoti mokymai Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams, kurių tikslas kelti darbuotojų kvalifikaciją IV ketv.
2.61. Prekes, paslaugas ar darbus įsigyti tik žaliųjų pirkimų būdu 100 proc. žaliųjų pirkimų pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų I-IV ketv.
2.62. Užtikrinti tausesnį išteklių naudojimą Atsisakyti dalies patalpų pagrindinėje buveinėje (apie 408 m2 ) ir įrengti darbo vietas kitame pastate, gerinti patalpų išnaudojimą I-IV ketv.
2.63. Optimizuoti organizacijos automobilių parką, parengti pasiūlymą perduoti kitoms institucijoms nereikalingus automobilius III ketv.
2.64. Sustiprinti rizikos valdymą, pagerinti klientų aptarnavimo kokybę Parengtas Klientų aptarnavimo įstaigoje standartas (1 vnt.) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Projektų vadovas IV ketv.
2.65. Sudaryti Įstaigos rizikų sąrašą ir parengti rizikų valdymo priemonių planą Projektų vadovas II ketv.
3. Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 02.001.12.06.04
3.1.   Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialųjį turtą ir teikti ūkio subjektams informaciją apie miškus Pateikti pareiškėjams Miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu suformuotas pažymas, išrašus, ištraukas ir išvadas Pateikta miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (5000 vnt.) Kadastro skyriaus vedėjas IV ketv. 44
3.2. Teikti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninėmis priemonėmis Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektroninėmis priemonėmis (2000 vnt.) IV ketv.
3.3. Programinio funkcionalumo, skirto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų teikimui Nekilnojamojo turto registrui, parengimas ir duomenų teikimas, užtikrinantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimą Sukurtas programinis funkcionalumas, skirtas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenims Nekilnojamojo turto registrui teikti (1 vnt.), duomenų teikimas IV ketv.
4. Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga, 02.001.12.06.05
4.1.   Kaupti, tirti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius Atrinkti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius Į augalų nacionalinius genetinius išteklius naujai įtrauktų atskirų rūšių augalų veislių skaičius (200 vnt.) Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas IV ketv. 176
4.2. Miško genetinių draustinių, sėklinių medynų, sėklinių (genetinių) sklypų, naujai paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais, skaičius (7 vnt.) IV ketv.
4.3. Lauko kolekcijų, klonų rinkinių, sėklinių plantacijų, rinkinių želdinių, naujai paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais skaičius (2 vnt.) IV ketv.

 

Direktorius        Saulius Gintas Cironka

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-30