Planavimo dokumentai

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Veiklos prioritetai:

  1. Įgyvendinti miškingumo didinimo strategines kryptis (plano veiksmas 2.18-2.20, 2.40)

-    20 tūkst. ha plote organizuota medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija, kas sudarys sąlygas Miškų kadastre 2023 metais registruoti apie 6500 ha naujų miškų;

-    informuota 5000 žemių savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė. Apaugančios mišku žemės savininkai supaprastinta registravimo Miškų kadastre tvarka registruos papildomus 400 ha naujų miškų;

-    atliktos medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacijos duomenų pagrindu į Miškų kadastrą bus įrašyti medžių savaiminukais apaugę plotai, bus užtikrinta pilnavertė naujų miškų apsauga ir tvarkymas, šalies miškais apaugęs plotas padidės 3000 ha;

-    įvertinta 300 pateiktų tvirtinti Miško želdinimo ir žėlimo projektų, prielaidos miškais apaugusį plotą padidinti papildomais 300 ha.

  1. Tobulinti ir skaitmenizuoti informaciją apie miškus ir susijusius procesus (plano veiksmas 2.17, 2.37, 2.55),

-    suskaitmeninti visi galiojantys privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai, ir užtikrintas jų prieinamumas miškų ūkio veiklos priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančioms institucijoms; užtikrintas naujų vidinės miškotvarkos projektų priėmimas tik jei jie pateikti elektroniniu būdu;

-    sukurta vieningos miškų informacinės sistemos, apjungiančios Miškų kadastro ir visas kitas Valstybinės miškų tarnybos tvarkomas informacines sistemas bei atveriančios informaciją apie miškus jų savininkams ir visuomenei, koncepcija, kuri sudarys galimybes plėtoti vieningą miškų informacinę sistemą ir patogiau naudotis sukaupta informacija išoriniams vartotojams;

-    Valstybinėje miškų tarnyboje įsteigta inovacijų grupė, kurios pagrindinė veikla būtų susijusi su funkcijų peržiūra, administracinės naštos mažinimu, žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų modernizavimu;

-    atlikto intensyvaus žievėgraužio tipografo monitoringo pagrindu, bus operatyviai pateikiama informacija miškų savininkams ir valdytojams apie kenkėjo skraidymą.

  1. Stiprinti visuomenės ir privačių miškų savininkų švietimą, informavimą ir konsultavimą miškų ūkio veiklos klausimais (plano veiksmas 2.58-2.62),

-    organizuotas seminarų ir mokymų visuomenei aktualiomis su miškininkyste susijusiomis temomis ciklas, didinantis informuotumą apie miškus;

-    organizuotas radijo laidų ciklas (10 vnt.) aktualiais klausimais, susijusiais su privačių miškų tvarkymu, apsauga, sanitarine miškų būkle, leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos reikalavimais ir kt., didinantis privačių miško savininkų žinias apie miškų tvarkymą;

-    paskelbti straipsniai aktualia su miškais susijusia tematika regioninėse žiniasklaidos priemonėse po 1 kas mėnesį 10-yje priemonių, supažindinant vietos gyventojus aktualiais miškų tvarkymo klausimais, miško išteklių būkle ir pan.;

-    atliktas Valstybinės miškų tarnybos paslaugas gaunančių asmenų pasitenkinimo ir vykdytų renginių, mokymų pasiekiamumo vertinimas.

  1. Tobulinti miškotvarką, miško žemės apsaugą ir apskaitą, miškų priežiūrą ir reguliavimą (plano veiksmas 2.1, 2.2, 2.15, 2.25-2.29),

-    parengta naujos redakcijos Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, sudaranti prielaidas aiškiau reglamentuoti miškų inventorizacijos ir miškotvarkos procesus ir jų vykdymą;

-    atlikta privačių žemės sklypų, kuriuose esančioje miško žemėje yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenų patikra, atnaujinti Miškų kadastro duomenys, užtikrinamas tinkamas miško žemės naudojimas pagal jos paskirtį.

  1. Didinti įstaigos veiklos efektyvumą (plano veiksmas 2.4-2.8, 2.36-2.38, 2.49, 2.64-2.66).

-    peržiūrėti miškų ūkio priežiūros veiklos procesai ir patobulintas veiklos reglamentavimas, parengtos ir patvirtintos vykdomų darbų atlikimo tvarkos, užtikrinamas efektyvesnis išteklių naudojimas ir veiklos organizavimas;

-    didinant įstaigos skaidrumą bei atvirumą atliktos gyventojų ir darbuotojų nuomonės dėl korupcijos pasireiškimo įstaigoje reprezentatyvios apklausos, parengti planai korupcijos prevencijos stiprinimui;

-    iki 90 proc. didinama žaliųjų pirkimų dalis viešuosiuose pirkimuose;

-    atlikta patalpų naudojimo efektyvumo analizė ir pateikti pasiūlymai dėl galimybių mažinti išlaidas atsisakant dalies turimų patalpų ar optimizuojant darbo vietų panaudojimą, įskaitant ir regionuose dirbančius specialistus.

 

Eil. Nr.

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Asignavimai (tūkst. EUR)

1.

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 02.001.11.04.01

1.1.

Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus

 

Apibendrinti informaciją, susijusią su išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektoriuje, ją kaupti, rengti ir teikti JT bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui

Parengtos, suderintos su Aplinkos ministerija ir pateiktos ataskaitos, susijusios su išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekiu ŽNŽNKM sektoriuje (1 vnt.)

Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas

IV ketv.

135

1.2.

Parengti ir teikti LR aplinkos ministerijai išmetamo ir absorbuojamo ŠESD kiekio ŽNŽNKM sektoriuje prognozes

LR aplinkos ministerijai parengtos ir teiktos išmetamo ir absorbuojamo ŠESD kiekio ŽNŽNKM sektoriuje prognozės (pagal poreikį)

1.3.

Išanalizuoti ŠESD apskaitos patirtį, naujai priimamų teisės aktų poveikį, įvertinti galimybes įvykdyti numatytus įsipareigojimus, parengti pasiūlymus papildomoms klimato kaitos švelninimo priemonėms taikyti

Atlikta šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektoriuje naudojamos metodikos, kaimyninių šalių patirties ir teisinių pokyčių dėl naujai priimamų ES teisės aktų poveikio analizė (1 vnt.), įvertintos galimybės pasiekti ŽNŽNKM sektoriui atskirai ir kartu su žemės ūkio sektoriumi numatytus įsipareigojimus pagal teisės aktų pakeitimus (1 vnt.), parengti pasiūlymai papildomoms klimato kaitos švelninimo priemonėms taikyti (1 vnt.).

2.

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02.001.12.06.01

2.1.

Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje

Tobulinti teisės aktus

Parengti pasiūlymai Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijai tobulinti

direktoriaus pavaduotojas (kuruojantis Miškotvarkos sektorių)

I ketv.

3660

2.2.

Parengta Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos nauja redakcija (1 vnt.)

IV ketv.

2.3.

Organizuoti miškotvarkos objektų aerofotografavimą, ortofotoplanų parengimą

Atnaujintos VĮ Valstybinių miškų urėdijos aerofotonuotraukos (Kazlų Rūdos ir Prienų RP) ir parengti ortofotoplanai (281 vnt., jei bus skirtas papildomas finansavimas)

2.4.

Peržiūrėti miškų ūkio priežiūros procesus ir tobulinti reglamentavimą

Parengtos ir patvirtintos Valstybinės miškų tarnybos miškų ūkio priežiūros funkcijų atlikimo tvarkos, metodikos, instrukcijos, numatant paraiškų, prašymų pateikimą elektroniniu būdu (pagal poreikį, 10% sumažinta administracinė našta teikiant tvirtinti miškotvarkos projektus ir paraiškas Leidimui kirsti)

direktoriaus pavaduotojas (kuruojantis Miškininkystės sektorių)

2022-12-31
(2022-04-30 pasiūlymai dėl adm. naštos mažinimo)

2.5.

Didinti įstaigos skaidrumą bei atvirumą, užtikrinti nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą

Aktualizuotos Valstybinės miškų tarnybos viešųjų pirkimų taisyklės (1 vnt.)

II ketv.

2.6.

Atlikta gyventojų nuomonės, vertinant Valstybinės miškų tarnybos korupcinį atsparumą reprezentatyvi apklausa, parengtas veiksmų planas įstaigos įvaizdžio gerinimui

IV ketv.

2.7.

Atliktas darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas ir parengtas planas darbuotojų tolerancijos korupcijai mažinimui (1 vnt.)

II ketv.

2.8.

Aktualizuoti Valstybinės miškų tarnybos teisės aktai, reglamentuojantys dovanų politika, viešųjų ir privačių interesų derinimą, lobistinės veiklos priežiūrą

IV ketv.

2.9.

Vykdyti miškų būklės monitoringą

Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha)

Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas

nuolat

2.10.

Parengtos, suderintos su Aplinkos ministerija ir oro taršos poveikio miškams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendradarbiavimo programos koordinavimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos (2 vnt.), bei užpildytos tarptautinės duomenų teikimo formos (9 vnt.)

2.11.

Vykdyti Valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu

Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitai (6,5 mln. ha)

2.12. 

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos (NMIIS) modernizavimo ir plėtros baigiamojo etapo darbų organizavimas: pasirašyta 2 metų trukmės viešojo pirkimo sutartis ataskaitų ir duomenų eksportavimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos, NMIIS informacijos paieškos ir pateikimo paslaugų ir naudotojų duomenų modulio plėtros moduliams parengti (1 vnt.).

2.13.

Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra

Tobulinti ir intensyvinti Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūrą, pagal kompetenciją ypatingą dėmesį skiriant VĮ Valstybinių miškų urėdijos parduodamos medienos apskaitos problemoms ir Medienos standartų taikymui (atlikti 24 medienos priėmimo patikrinimai ir suorganizuotas vienas tarpinstitucinis pasitarimas)

2.14.

Atnaujinti pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis

Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarnybos patikrintus duomenis apie miškus (120 tūkst. ha)

Miškų kadastro skyriaus vedėjas

nuolat

2.15.

Patikslintas Miškų valstybės kadastras pagal atliktus patikrinimus (pagal faktinį poreikį)

2.16. 

Integruoti į Miško išteklių ir kadastro informacinę sistemą Valstybės kadastrų ir kitus išorinius duomenis

Miško išteklių ir kadastro informacinėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys (3 rinkiniai)

2.17. 

Organizuoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų skaitmeninimą

Suskaitmeninti galiojantys privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai, užtikrinant jų prieinamumą miškų ūkio veiklos priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančioms institucijoms (~30000 vnt., jei bus skirtas papildomas finansavimas)

I ketv. –30%,
II ketv. –100%

2.18. 

Informuoti žemės savininkus, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė

Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (5000 savininkų)

IV ketv.

2.19.

Organizuoti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizaciją

Įrašyti medžių savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą

Organizuota medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija (Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Anykščių, Dubravos, Ignalinos, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio (be buvusios Kupiškio regioninio padalinio dalies), Šakių, Šilutės, Švenčionėlių ir Ukmergės regioninių padalinių administruojamose teritorijose) (inventorizuota 20 tūkst. ha, jei bus skirtas papildomas finansavimas).

2.20.

Įrašyti medžių savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą

Įvertinti piliečių prašymai dėl galimybės įrašyti jaunesniais kaip 20 metų amžiaus savaiminukais apaugusius plotus į Miškų kadastrą (400 atvejų). Naujai mišku apaugę plotai, nustatyti atlikus medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizaciją, registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre (tiek kiek bus gauta registruoti)

2.21.

Patikrinti natūroje ir teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų

Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (140 vnt.)

Miškotvarkos skyriaus vedėjas

nuolat

2.22.

Rengti, derinti ir pateikti Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo projektus

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)

2.23.

Rengti, derinti ir pateikti Aplinkos ministerijai miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų (6 savivaldybių)

2.24.

Derinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus

Atlikta žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų derinimo procedūrų (1000 vnt.)

2.25. 

Patikrinti privačių žemės sklypų, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenis

Planas dėl pastatų, patenkančių į privačių žemės sklypų Miškų valstybės kadastre registruotą miško žemę, patikros (1 vnt.)

I ketv.

2.26.

Pateikti pasiūlymai (1 vnt.) dėl teisinio reguliavimo pakeitimo, nustatant teisę Valstybinei miškų tarnybai kadastro tvarkymo tikslais gauti dokumentų, kuriais remiantis nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijas

I ketv.

2.27.

Privačių žemės sklypų, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, Miškų kadastro duomenų patikra (pagal faktinį poreikį vykdyti patikrinimą vietoje)

nuolat

2.28.

Sprendimų projektai dėl miško žemės, kurioje yra pastatų, registruotų Nekilnojamojo turto registre (pagal surinktą informaciją)

nuolat

2.29. 

Informacijos apie miško žemės plotose galimai neteisėtai pastatytus, Nekilnojamojo turto registre registruotus pastatus, perdavimas žemės naudojimo kontrolę vykdančioms institucijoms (pagal poreikį)

nuolat

2.30.

Tvirtinti ir registruoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus

Patvirtinta ir registruota privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų (2500 vnt.)

Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjas

nuolat

2.31. 

Tobulinti reglamentavimą

Aktualizuoti Miško naudojimo ir statistikos skyriaus nuostatai (1 vnt.) ir pareigybių aprašymai

I ketv.

2.32. 

Atlikti Valstybinę miškų apskaitą

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha). Patobulinta valstybinė miškų apskaita atsisakant DOS priemonėmis surenkamos informacijos.

III ketv.

2.33.

Teikti informaciją apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT

Parengta, suderinta su Aplinkos ministerija ir pateikta FAO, UNECE, EUROSTAT ataskaitų apie miško išteklius, medienos panaudojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)

2.34. 

Organizuoti tarptautinį seminarą

Organizuotas Baltijos-Šiaurės šalių miškų statistikos grupės susitikimas Lietuvoje (1 vnt.)

III ketv.

2.35. 

Palaikyti ir plėsti Miškų informacinę sistemą

Užtikrintas duomenų prieinamumas nutolusiems vartotojams (152 vnt.)

Informatikos skyriaus vedėjas

nuolat

2.36.

Audituoti įstaigos informacines sistemas

Įstaigos valdomų informacinių sistemų tarpusavio suderinamumo/sąveikos auditas, pateikti siūlymai dėl jų tobulinimo

I-II ketv.

2.37.

Kurti vieningą miškų informacinę sistemą

Vieningos miškų informacinės sistemos, apjungiančios Miškų kadastro ir visas kitas Tarnybos tvarkomas informacines sistemas bei atveriančios informaciją apie miškus jų savininkams ir visuomenei, koncepcijos sukūrimas (1 vnt.)

Inovacijų grupė

IV ketv.

2.38.

Tobulinti miškų ūkio priežiūros procesų reglamentavimą

Aktualizuoti Miškų ūkio priežiūros skyriaus nuostatai  (1 vnt.) ir pareigybių aprašymai (2 vnt.) bei vykdomų darbų kontrolės tvarkos aprašas (1 vnt.)

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas

I ketv.

2.39.

Atlikti miškų ūkio priežiūrą

Patikrinta 1500 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybė

pagal poreikį

2.40.

Įvertinta 100% pateiktų tvirtinti Miško želdinimo ir žėlimo projektų

2.41.

Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams ir suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2200 vnt.)

2.42.

Įvertinta paraiškų Leidimams kirsti mišką (7300 vnt. privačių miškų savininkams, 2500 vnt. valstybinių miškų valdytojams)

2.43. 

Įvertinta 10000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose

2.44.

Atlikta 100% paramos gavėjų veiklos patikrinimų, vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA

2.45.

Teikti informaciją apie miško genetinius išteklius EUFGIS ir FAO

Aktualizuota Lietuvos miško genetinių išteklių informacija EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.).

Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas

II ketv.

2.46.

Atrinkti, išsaugoti ir kaupti miško genetinius išteklius

Inventorizuoti miško genetinių išteklių objektai, įvertintos vykdytos ūkines priemones ir suplanuotos naujos 6 VĮ VMU  regioniniuose padaliniuose (74 vnt./1145,5 ha)

IV ketv.

2.47.

Suderinta Leidimų kirsti miško sėklinės bazės objektuose (180 vnt.)

pagal poreikį

2.48. 

Vystyti miško selekciją ir sėklinę bazę

Koordinuotas naujų  miško sėklinės bazės objektų įveisimas, atlikta projektinių sprendinių atitikimo natūrai vertinimas(7 vnt.)

II-IV ketv.

2.49.

Tobulinti miškų ūkio priežiūros procesų reglamentavimą

Aktualizuoti Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus nuostatai (1 vnt.), pareigybių aprašymai (2 vnt.), peržiūrėti vykdomų vertinimų procesai ir parengti tvarkų aprašai.

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas

II ketv.

2.50.

Vertinti miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę

Išduota miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų (110 vnt.) ir miško dauginamosios medžiagos kokybės pažymų (700 vnt.)

pagal poreikį

2.51.

Nustatyta miško medžių ir krūmų sėklų kokybinių rodiklių (900 vnt.)

2.52.

Įvertinta prašymų išduoti Leidimą įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (20 vnt.)

2.53.

Sekti, registruoti ir prognozuoti abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimus miškuose

Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.)

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

I, IV ketv.

2.54.

Atlikta detalių ir rekognostinių miško kenkėjų tyrimų (6 vnt.)

II-III ketv.

2.55.

Žievėgraužio tipografo monitoringas (20 apskaitos vietų)

II-III ketv.

2.56.

Diagnozuoti miško patologiją sukeliančius veiksnius, atlikti ekspertizes, teikti konsultacijas ir rekomendacijas apsaugai

Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, ekspertizių miškų savininkams ir valdytojams (150 vnt.), įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (200 vnt.)

pagal poreikį

2.57.

Planuoti profilaktines ir naikinamąsias miško sanitarinės apsaugos priemones

Suderinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planai (26 vnt.)

I ketv.

2.58.

Šviesti, konsultuoti ir informuoti visuomenę ir privačių miškų savininkus miškų ūkio veiklos klausimais

Organizuoti nuotoliniai seminarai visuomenei aktualiomis su miškininkyste susijusiomis temomis (4 vnt.)

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

IV ketv.

2.59.

Organizuotas radijo laidų ciklas aktualiais klausimais, susijusiais su privačių miškų tvarkymu, apsauga, sanitarine miškų būkle, leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos reikalavimais ir kt. (10 vnt.)

2.60.

Organizuotas renginių ciklas pristatyti informacijai miškininkystės klausimais (10 vnt.)

2.61.

Paskelbti straipsniai aktualia su miškais susijusia tematika rajoninėje spaudoje (po 1 kas mėnesį 10 leidinių)

2.62.

Atliktas Valstybinės miškų tarnybos paslaugas gaunančių asmenų pasitenkinimo ir vykdytų renginių, mokymų pasiekiamumo vertinimas (1 vnt.)

2.63.

Kelti darbuotojų kvalifikacija ir organizuoti mokymus

Suorganizuoti mokymai Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams, kurių tikslas – užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą, vienodą praktiką priimant administracinius sprendimus (3 vnt.)

2.64.

Didinti žaliųjų pirkimų dalį viešuosiuose pirkimuose

Valstybinės miškų tarnybos žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalis ne mažiau kaip 90 proc.

2.65.

Užtikrinti tausesnį išteklių naudojimą

Atlikta patalpų naudojimo efektyvumo analizė, pateikti ir įgyvendinti pasiūlymai dėl galimybių mažinti išlaidas atsisakant dalies turimų patalpų ar optimizuojant darbo vietų panaudojimą, įskaitant ir regionuose dirbančius specialistus (viena darbo vieta naudojama keleto darbuotojų)

I ketv. – analizė ir pasiūlymai,

II ketv. – įgyvendinimas

2.66.

Įstaigos išlaidų dalis spausdinimo priemonėms (popierius, spausdinimo kasetės) sumažinta ne mažiau kaip 50 proc.

IV ketv.

3.

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 02.001.12.06.04

3.1.

Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialųjį turtą ir teikti ūkio subjektams informaciją apie miškus

Pateikti pareiškėjams Miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu suformuotas pažymas, išrašus, ištraukas ir išvadas

Pateikta miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (6000 vnt.)

Miškų kadastro skyriaus vedėjas

nuolat

44

3.2.

Teikti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims elektronine forma

Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (120 vnt.)

4.

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga, 02.001.12.06.05

4.1.

Kaupti, tirti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius.

Atrinkti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius

Į augalų nacionalinius genetinius išteklius naujai įtrauktų atskirų rūšių augalų veislių skaičius (200 vnt.)

Miško genetinių išteklių skyriaus patarėjas

I-IV ketv.

 

4.2.

Miško genetinių draustinių, sėklinių medynų, sėklinių (genetinių) sklypų, naujai paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais, skaičius (2 vnt.)

4.3.

Lauko kolekcijų, klonų rinkinių, sėklinių plantacijų, rinkinių želdinių, naujai paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais skaičius (2 vnt.)

 

 

Direktorius

 

Vilija Augutavičienė

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10